Obecní knihovna P?emyslovice
Naposledy aktualizováno: 11.5.2020

Knihovna se nachází v suterénu zdravotního st?ediska (?.p. 207). Z?izovatelem je Obec P?emyslovice. Dosp?lým ?tená?ům, d?tem a maládeži nabízí beletrii i nau?nou literaturu.

 

V knihovn? je umíst?na Ve?ejná internetová stanice, která nabízí p?ipojení k internetu zdarma. Po?íta?ové za?ízení bylo po?ízeno z prost?edků Olomouckého kraje v rámci akce Internetizace knihoven v Olomouckém kraji.

 

Knihovní fond ?ítá p?es 4800 knih a je každoro?n? dopl?ován novými knihami z prost?edků rozpo?tu obce.

 

?tená?ům je dále k dispozici více než 800 knih z "vým?nného fondu" M?stské knihovny v Prost?jov?. Knihy jsou pravideln? jednou za ?tvrt roku obm??ovány, takže ?tená?i mají možnost vybírat si z velké nabídky nových knih.

 

Po?et registrovaných ?tená?ů se pohybuje mezi 80 - 100, necelou polovinu tvo?í d?ti a mládež do 15 let. Množství vypůj?ených knih se meziro?n? mírn? zvyšuje, i když celostátní trendy jsou bohužel opa?né, a to díky široké nabídce nových knih z vým?nného fondu a jejich pravidelnou obm?nou. Pravideln? jsou také po?ádány besedy pro p?edškoláky a žáky Základní školy P?emyslovice.

Po?et vypůj?ených knih a ?tená?ů v posledních letech:

 

Rok    2004      2005      2006      2007 

    2008  

    2009 

    2010

2011 2012 2013 2014 
Po?et výpůj?ek       3335     4050    3679     3736 

    4372

    4339    4690
 5441 4724 4256 4472
Registr. ?tená?i
83
82
84
84
93
89
99
 93 90 91 86